Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

CELE PROJEKTU

Treść

W maju 2008 roku Gmina Wieliczka złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka w ramach pierwszego naboru Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest likwidacja niedoborów systemu wodno-ściekowego, tj. wyposażenie gminy Wieliczka w system kanalizacyjny, a tym samym wniesienie wkładu w spełnienie głównego celu osi priorytetowej I „Gospodarka wodno-ściekowa” POIiŚ: „Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji, oczyszczalnie ścieków”.

Wniosek przeszedł pozytywne weryfikacje dokonane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a następnie przez Ministerstwo Środowiska, które pismem z dnia 19 maja 2009 r, sygnowanym przez Sekretarza Stanu Stanisława Gawłowskiego poinformowało o spełnieniu kryteriów merytorycznych niezbędnych do przyznania dofinansowania. Uroczyste wręczenie decyzji o dofinansowaniu miało miejsce w Wieliczce 29 czerwca 2009 r. Przedsięwzięcie pod względem realizacyjnym podzielono na 15 zadań. Wszystkie zadania związane są z budową kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości:

  • Czarnochowice,
  • Chorągwica, 
  • Kokotów, 
  • Lednica Górna, 
  • Mietniów, 
  • Rożnowa,
  • Śledziejowice,
  • Zabawa,
  • Wieliczka – os.Kościuszki, os. Zdrojowe, os. Lekarka, os. Ogrodowe, os. Bogucice.

Przedsięwzięcie obejmuje również wykonanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta, a tym samym eliminację wód deszczowych z systemu kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki do oczyszczalni Płaszów II. Zakres projektu obejmuje wykonanie prac projektowych (dla 5 zadań) oraz budowę ok. 100 km sieci kanalizacyjnej, w tym 20 przepompowni ścieków. Realizacja projektu ma nastąpić w latach 2010-2013. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi podłączenie do systemu kanalizacyjnego 10 429 osób. Działaniami związanymi z wdrożeniem przedsięwzięcia zajmuje się Jednostka Realizująca Projekt (JRP), działająca w strukturach Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka (jednostka na prawach wydziału).

8 stycznia 2010 r. burmistrz Wieliczki Artur Kozioł oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Krzysztof Bolek, podpisali umowę o dofinansowaniu projektu: „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” POIS.01.01.00-00-020/08. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 109 715 210, 68 zł maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 89 384 197 zł. Dofinansowaniu podlega aż 85% kosztów kwalifikowalnych czyli 75 976 567,45 zł.
 

 

6697